Kjøpsbetingelser

VILKÅR FOR BRUK
KJØPSBETINGELSER


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, gjelder det som særskilt er avtalt mellom partene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE


Selger

Firma: Trendprodukter.no

Adresse: Sverdrupsgate 23, 1721

E-post: trendingprodukter@gmail.com

Org.nr.: 830 588 892

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

Selger er den parten som mottar og behandler bestillinger, samt driver det nevnte firmaet, og betegnes i det følgende som trendprodukter.

PRISER

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av trendprodukter. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra trendprodukter, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BETALING

Kort betaling

Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom Stripe, som er vår leverandør av kortbetalingsløsning. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Ved betaling med kort angis kortnummer, kortets gyldighetstid, CVC-kode samt for visse kort også 3D Secure-kode.

Kortnummer lagres ikke av trendprodukter etter gjennomført transaksjon. Det totale beløpet for din bestilling belastes direkte på den kontoen kortet er knyttet til.

LEVERING


Trendprodukter leverer fraktfritt til alle landfaste adresser eller steder der det er broforbindelse.
Trendprodukter vil ha leveringsforbehold for enkelte områder hvor vi ikke kan overholde våre normale fraktpriser, eller kan levere. Forbeholdet gjelder også om du bor på strekning med bompengebelagt broforbindelse eller er uten broforbindelse. Dersom du bor på en øy uten veiforbindelse, kan vi levere til fastlandsadresse eller kai. Dersom du er i tvil om vi kan levere hos deg, send en mail til: trendingprodukter@gmail.com så hjelper vi deg. Våre lagre er i utlandet og leveringtid blir påvirket av dette. Alle lagrene befinner seg i Europa og for det meste i Frankrike.

ANGRERETT


Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Etter norsk lov er angrefristen satt til 14 dager etter mottatt leveranse. Angreretten forutsetter at du innen angrefristen gir Trendprodukter beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten.

I tillegg gir Trendprodukter deg 16 dager utvidet angrerett, slik at angrefristen totalt er 30 dager.

30 DAGER STRESSFRI RETUR
Vi i Trendprodukter er opptatt av å gi våre kunder den beste handleopplevelsen vi kan tilby. Men vi vet også at noen ganger kan ting skje som ikke går etter planen. I dette tilfellet har vi utarbeidet en stressfri returordning som vil hjelpe deg!

HVORDAN DET FUNGERER

Legg inn bestillingen
Du kan endre eller kansellere din ordre gratis, hvis det blir gjort kort tid etter kjøp.
Motta produktet (Vi anbefaler at du beholder originalemballasjen frem til du er sikker på at du ikke ønsker å returnere produktet)
Etter du har mottatt produktet, har du 30 dager på å returnere det.
Hvis du ønsker å benytte deg av din returrett, trenger du kun å kontakte oss.

UTSTEDELSE AV REFUSJON

Etter vi har mottatt produktet, ber vi deg om å vennligst gi oss 1-2 virkedager på å inspektere produktet og dermed gi refusjon av pengene ut fra produktets tilstand. Alt av utgifter for frakt, behandling av retur og ompakking trekkes fra din totale refusjon.


Det er derfor en god idé å brette emballasjen sammen og spare den til du har bestemt deg for at du ønsker å beholde produktet.

Alle produkter skal leveres tilbake til Trendprodukter innen rimelig tid ved bruk av angreretten.

Kundens angrerett vil utløpe 30 dager fra den dagen kunden mottar varen.

Kjøper vil ha risikoen for transporten av varen tilbake til Trendprodukter sitt lager.

Trendprodukter er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen, dette inkluderer ikke porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Produktet sendes tilbake til oss helst i originalemballasjen.

Tilbakebetaling skal finne sted i rimelig tid etter at Trendprodukter har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Trendprodukter.

GARANTI

Garanti som gis av Trendprodukter eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

PERSONOPPLYSNINGER


Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Trendprodukter kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Trendprodukter kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Hvis Trendprodukter vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Trendprodukter innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Trendprodukter må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Trendprodukter , for eksempel per telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Trendprodukters bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Trendprodukter sletter eller endrer personopplysningene.

FORCE MAJEURE

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Trendprodukter fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Trendprodukter . Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18.

 

PERSONVERN

Personvernerklæringen vil forklare hvordan organisasjonen vår bruker personopplysningene vi samler inn når du bruker nettstedet vårt, og hvordan du kan sørge for at dataene dine er trygge og beskyttede. Vi kan endre personvernpolitikken ved noen tilfeller for å oppdatere denne siden. Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer som er gjort.

VI TAR ANSVAR

Trendprodukter.no har som mål å ta et samfunnsmessig ansvar for hvordan miljøet, og ikke minst menneskene rundt oss påvirkes av de beslutninger som blir tatt i firmaet, samtidig er vi klare på at det er alltid noe som kan forbedres.

TA VARE PÅ MILJØET

Vi ønsker at klimagassene skal reduseres til et minimum. Derfor har vi valgt å ha lagrene våres Europa slik at unødvendig frakt mellom fabrikk og kjøper skjer. Det blir mindre emballasje og sparer oss for ekstra arbeid som ikke er gunstig for miljø.